लेतो जा तू लेतो जा बाबा रो नाम लेतो जा लिरिक्स

लेतो जा तू लेतो जा,
बाबा रो नाम लेतो जा,
बोलेजा तू बोलेजा,
जय बाबेरी बोलेजा,
बाबो बिगडी बात बनावे,
शरणे बाबारी आतोजा।।अजमलजी रो कंवर बाबो,

मेणादे रो लालो बाबो,
सुगना बाईरो बीर बाबो,
नेतलरो भरतार बाबो,
खम्मा खम्मा गातो जा,
जय बाबेरी कहतो जा।।आंधळीयाने आंख्या देवे,

पांगळीयाने पाव देवे,
निर्धनियाने धन देवे,
बांझळीयाने पुत्र देवे,
परचा तु भी पातोजा,
जय बाबेरी कहतो जा।।बाबो थारी भली करेलो,

दुःखडा सारा दुर करेलो,
संकट दुर भगावेलो,
बाबो दोड्यो आवेलो,
बिगडी बात बनातो जा,
जय बाबेरी कहतो जा।।छोटा मोटा सब बोलेला,

बाबा थारी जय बोलेला,
रुणिचा मे नर नारी तो,
थारो ही गुणगान करेला,
दिनेश भजन तु गातोजा,
जय बाबेरी कहतो जा।।लेतो जा तू लेतो जा,

बाबा रो नाम लेतो जा,
बोलेजा तू बोलेजा,
जय बाबेरी बोलेजा,
बाबो बिगडी बात बनावे,
शरणे बाबारी आतोजा।।

गायक / प्रेषक – दिनेश शर्मा।
9423427668