बीरा रे मत दीजो मावडली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी

बीरा रे मत दीजो मावडली ने दोष,
कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी।।ओ भई रे एक पिता रे पुत्र चार,

चारों री करणी न्यारी न्यारी,
ओ भई रे पहलो राजा रे दरबार,
दूजोडो हिरा पारखी,
ए भई रे तीजो बन्जारा री हाथ,
चौथोडो फिरे पोलीया,
ओ भई रे बींरा रें मत दीजो,
मावडली ने दोष,
कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी।।ओ भई रे एक माटी रा बर्तन चार,

चारों री करणी न्यारी न्यारी,
ओ भई रे पहला मे दहीडो भीलोय,
मसाना दूजो चालीयो,
ए भई रे तीजो पिनीहारा रे बीच,
चौथोडो हरदम बाजडू,
अरे भई रे तीजो पिनीहारा रे बीच,
चौथोडो हरदम बाजडू,
ओ भई रे बींरा रें मत दीजो,
मावडली ने दोष,
कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी।।ओ भई रे एक गौ रे बछडा चार,

चारों री करणी न्यारी न्यारी,
ओ भई रे एक सूरज जी रो सांड,
दूजोडो शिव रो नान्दीयो,
ओ भई रे एक सूरज जी रो सांड,
दूजोडो शिव रो नान्दीयो,
ओ भई रे तीजो घाणी वालो बेल,
चौथो बिन्जारो नाथीयो,
ओ भई रे बींरा रें मत दीजो,
मावडली ने दोष,
कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी।।ओ भई रे एक बेल रे तोम्बा चार,

चारों री करणी न्यारी न्यारी,
ओ भई रे पहलो तो सतगुरु जी रे हाथ,
दूजो जल जमना गयो,
ओ भई रे तीजो तम्बुरा रा बीण,
चौथोडो भिक्षा मांग रयो,
ओ भई रे कह गया दास कबीर,
कर्मो रा भारा न्यारा न्यारा,
ओ भई रे बींरा रें मत दीजो,
मावडली ने दोष,
कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी।।बीरा रे मत दीजो मावडली ने दोष,

कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी।।

स्वर – प्रकाश माली जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818