श्री भेरूजी री कथा द्वितीय भाग लिरिक्स

श्री भेरूजी री कथा द्वितीय भाग लिरिक्स
राजस्थानी भजन

श्री भेरूजी री कथा द्वितीय भाग लिरिक्स,

अरे ओ भेरू पाछा आवो देवलोक रे माय,
भेरू पाछा आवो देवलोक रे माय,
चारो डाकनीयो जादू टोरनी रे जियो,
अरे माता पाछो आवु लाजे रे थारो थान,
माता पाछो आवु लाजे रे थारो थान,
काला रे साथे रे वाने लावसु रे जियो,
अरे भाईडा काली आया देवलोक रे माय,
बीरूडा काली आया देवलोक रे माय,
विकराल रूप तो मैया आविया रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे कालीका साम्भलो थे मारोडी बात,

कालीका साम्भलो थे मारोडी बात,
डाकनीयो मारू मै भूंडी मार सु रे जियो,
अरे गोराजी जावो जावो काला भेरू रे पास,
गोरा जावो थेतो काला भेरू रे पास,
दोनो जना रे झगडो जीतनो रे जियो,
अरे गोराजी आया आया काला भेरू रे पास,
गोराजी आया आया काला भेरू रे पास,
आयर काला रे पाडे बैठीया रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे कालाजी साम्भलो थे मारोडी बात,

कालाजी साम्भलो भई मारोडी थे बात,
डाकनीयो मारीयो रे घणी मार सु रे जियो,
अरे काला भई थेतो बैठा बागा रे माय,
कालाजी थे तो बैठा बागा रे माय,
भूतनीयो मारीयो रे घणी जोर रो,
अरे भेरू ने आगई आगई मनडे मे रिश,
भेरू ने आगई आगई मनडे मे रिश,
घूंगरा बजावे भेरू जोर रा रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे देवता देवता आवो रे आवो काला भेरू री वेल,

देवता आवो रे भई काला भेरू री वेल,
बावन भेरू ने चौसठ जोगनी रे जियो,
अरे देवता आया रे आया काला भेरू री वेल,
देवता आया भाईडा काला भेरू री वेल,
चौसठ जोगनीया भेरू साथ मे रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे मै तो धायो धायो कंकाली रो दूध,

भईडा मै तो धायो कंकाली रो दूध,
एकलो जंतर बाण लावसु रे जियो,
अरे भाईडा बाजे बाजे घुगरा री झनकार,
बीरूडा बाजे बाजे घुगरा री झनकार,
भेरू नाचे रे बागा मायने रे जियो,
अरे भेरूजी चाल्या चाल्या जादू नगरी माय,
भेरूजी चाल्या रे भईडा जादू नगरी माय,
ठमके बाजे रे भेरू रा घुगरा रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे भेरूजी दे दियो राजा रो बेटो मार,

भेरू दे दीनो राजा रो बेटो मार,
पाछा बागा मे रे भेरू आविया रे जियो,
अरे कालाजी जोगी बनीया कमरू देश रे माय,
कालाजी जोगी बनीया कमरू देश रे माय,
कमरू देश रो झगडो जीतनो रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे भेरूजी जावे जावे राजा रे दरबार,

भेरूजी जावे रे भाई राजा रे दरबार,
जायर राजा ने वचन बांधीयो रे जियो,
अरे महात्मा देवो नी थे मारो लाल जीवाय,
महात्मा देवो नी थे मारो लाल जीवाय,
मांगो जकातो थाने देवसु रे जियो,
अरे राजाजी देवु मै तो थारो लाल जीवाय,
राजाजी देवु मै तो थारो लाल जीवाय,
चारों भूतनीया सु झगडो मांडसु रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे भेरूजी दिनो राजा रो बेटो जीवाय,

भेरूजी दिनो राजा रो बेटो जीवाय,
राजा भेरू ने वचन देवीयो रे जियो,
अरे राजाजी लावोनी एक ढोल्यो रे मंगाय,
राजाजी लावोनी एक ढोल्यो रे मंगाय,
चारो पागा तो साथे लावजो रे जियो,
अरे भाईडा राजा लायो ढोल्यो रे बार,
बीरूडा राजा लायो ढोल्यो रे बार,
ढोल्यो लेने रे भेरू चालीया रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे कालोजी चाल्या रे चाल्या डाकनीयो रे घर,

कालोजी चाल्या रे भईडा डाकनीयो रे घर,
जायर हलकारो किनो जोर रो रे जियो,
अरे डाकनीयो आयगी आयगी चारो घर सु बाहर,
डाकनीयो आयगी आयगी चारो घर सु बाहर,
बांध चोटी सु बारे लावीयो रे जियो,
अरे भेरूजी मारे मारे कोडो वाली मार,
अरे भेरूजी मारे भईडा कोडो वाली मार,
डाकनीयो रोवे रे बडी जोर सु रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे डाकनीयो मारू थाने कोडो वाली मार,

डाकनीयो मारू थाने कोडो वाली मार,
गोरा भेरू रो बदलो लेवसु रे जियो,
अरे डाकनीया देवोनी राजा रो जंतर बाण,
डाकनीया देवोनी राजा रो जंतर बाण,
झगडो जीतुला थारे देश में रे जियो,
अरे कालाजी थे तो भाई ने मै थारी बहन,
कालाजी थे तो भाई ने मै थारी बहन,
थारी बहना ने थेतो छोड दो रे जियो,
अरे कालाजी दू मै राजाजी रो जंतर बाण,
कालाजी दू मै राजाजी रो जंतर बाण,
थारी बहना ने थेतो छोडदो रे जियो।।अरे भाईडा काला दिना बंधन सारा खोल,

भाईडा काला दिना बंधन सारा खोल,
लाली मारे रे काला रे लातरी रे जियो,
अरे भाईडा काला ने दिनो पाताल दबाय,
बीरूडा काला ने दिनो रे दबाय,
फूक दिनी रे पर आविया रे जियो,
अरे कालाजी थेतो गया चारों गई नाट,
काला भई थे तो गया चारो गया नाट,
पाछी किनविद आपा लावसो रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे भेरूजी फूक दे भवरिया दिनी बनाय,

भेरूजी फूक दे भवरिया दिनी बनाय,
एक फूक सु रे पाछी आयगी रे जियो,
अरे डाकनीया लावो थे राजा रो जंतर बाण,
डाकनीया लावो थे राजा रो जंतर बाण,
नही तो पडेला थारे कोरडा रे जियो,
अरे भेरूजी मारे डाकनीयो ने बुरी मार,
भेरूजी मारे रे भईडा डाकनीया ने बुरी मार,
जायर राजा रो बाण लावीयो रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे भेरूजी लिनो लिनो ढोलीयो उठाय,

भेरूजी लिनो रे भाई ढोलीयो उठाय,
ढोलीये ऊपर राखीयो बाण ने रे जियो,
अरे गोराजी थे देवो थारो बदलो चुकाय,
गोराजी थे देवो थोरो बदलो चुकाय,
थेतो मारो रे काठा कोरडा रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे गोराजी खीला देवु माथा मे उतार,

गोराजी खीला देवु माथा मे उतार,
पाया उतारू माथा मायने रे जियो,
अरे काला गोरा आया आया राजा रे दरबार,
देखो आया आया राजा रे दरबार,
जंतर बाण राजा ने देवीयो रे जियो,
अरे राजाजी लेवो थारो जंतर रे बाण,
राजाजी लेवो थारो जंतर रे बाण,
डाकनीया भेजु रे पाछी देश में रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे भाईडा काला गोरा चाल्या दोनो साथ,

बीरूडा काला गोरा चाल्या दोनो साथ,
झगडो जीतेने आया देश में रे जियो,
अरे भाईडा देवलोक मे राजी हुआ देव,
बीरूडा देवलोक मे राजी हुआ देव,
काला गोरा ने बधावे थाल सु रे जियो,
अरे भाईडा देव गावे भेरू रा गुण गान,
भाईडा देव गावे भेरू रा गुण गान,
आरती उतारे दोनो देव री रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।अरे भाईडा चुन्नीलाल तो गावे मंगल गीत,

बीरूडा चुन्नीलाल तो गावे मंगल गीत,
भेरू नाथ री गावे वारता रे जियो,
अरे भेरूजी नीता गावे मंगल थारा गीत,
भेरूजी नीता गावे मंगल थोरा गीत,
बाबूलाल रो हेलो थेतो साम्भलो रे जियो,
अरे भेरूजी राखो माने चरणो रे माय,
भेरूजी राखो माने चरणो रे माय,
सज्जन सिंह री सुनजो विनती रे जियो,
अरे भाईडा जग में भेरूजी मोटा देव,
बीरूडा जग में भेरूजी मोटा देव,
कमरू देश में झगडो जीतनो रे जियो।।

कथा का प्रथम भाग पिछली पोस्ट में –

– गायक –
चुन्नीलाल जी राजपुरोहित एवं नीता जी नायक।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे