भक्तो के मन को भाय गयो रे एक छोटो सो ग्वालो लिरिक्स

भक्तो के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
प्यारी सी बंसी बजाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
छोटो सो ग्वालो एक प्यारो सो ग्वालो,
प्यारी सी बंसी बजाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
भक्तों के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो।।

तर्ज – भक्तो को दर्शन दे गई रे।एक ने पूछ्यो लाला नाम तेरो क्या है,

एक ने पूछ्यो लाला नाम तेरो क्या है,
कान्हा नाम बताय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
भक्तों के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो।।दूजे ने पूछ्यो लाला कौन तेरो गाँव है,

दूजे ने पूछ्यो लाला कौन तेरो गाँव है,
गोकुल नगरी बताय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
भक्तों के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो।।तीजे ने पूछ्यो लाला भोग तेरो क्या है,

तीजे ने पूछ्यो लाला भोग तेरो क्या है,
माखन मिश्री बताय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
भक्तों के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो।।‘हर्ष’ ने पूछ्यो लाला प्यारो तेरो कौन है,

‘हर्ष’ ने पूछ्यो लाला प्यारो तेरो कौन है,
भक्तों को प्यारा बताय गयो रे,
Bhajan Diary Lyrics,
एक छोटो सो ग्वालो,
भक्तों के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो।।भक्तो के मन को भाय गयो रे,

एक छोटो सो ग्वालो,
प्यारी सी बंसी बजाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
छोटो सो ग्वालो एक प्यारो सो ग्वालो,
प्यारी सी बंसी बजाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
भक्तों के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो।।

Singer – Saurabh Madhukar