झीनरो परमार्थ मारे जूनो जोशी जाने भजन लिरिक्स

झीनरो परमार्थ मारे जूनो जोशी जाने भजन लिरिक्स
प्रकाश माली भजनराजस्थानी भजन

झीनरो परमार्थ मारे,
जूनो जोशी जाने।

नेनकीयो बालकीयो गुरू थारो,
मिन्दरियो चुनायो,
देवलियो चुनायो,
किडी बनने पर्वत माय,
चाले गुरूजी ओ जी,
अरे नेनकीयो बालकीयों गुरू थारो,
मिन्दरियो चुनायो,
देवलियो चुनायो,
किडी बनने पर्वत माय,
चाले गुरूजी ओ जी,
ए झीनरो परमारथ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।काटू काटू बेलडी,

उपन आगी मेल,
उपन आगी मेल,
सीचु सीचु बेलडी,
कुलमीजे गुरूजी ओ जी,
ए झीनरो परमारथ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।अरे आप रे आंगनीये गुरूजी,

गावडली भी आयी,
गावडली भी आयी,
गावडली रो बाछडीयो,
ध्यावे गुरूजी ओ जी,
ए झीनरो परमारथ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।अरे रणो रे बनो मे गुरूजी,

रोजडी भी आयी,
रोजडी भी आयी,
रोजडी रो बाछडीयो,
नही ध्यावे गुरूजी ओ जी,
ए झीनरो परमारथ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।अरे उत्तर दिशा में गुरूजी,

करसा है चालीया,
करसा तो चालीया,
खेत तो आलमजी वालो,
खावे गुरूजी ओ जी,
ए झीनरो परमारथ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।अरे मछन्दर प्रताप जती,

गोरख बोले,
गोरख बोले,
सुरता सुती ने नींदरा,
जागी गुरूजी ओ जी,
झीनरो परमार्थ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।नेनकीयो बालकीयो गुरू थारो,

मिन्दरियो चुनायो,
देवलियो चुनायो,
किडी बनने पर्वत माय,
चाले गुरूजी ओ जी,
अरे नेनकीयो बालकीयों गुरू थारो,
मिन्दरियो चुनायो,
देवलियो चुनायो,
किडी बनने पर्वत माय,
चाले गुरूजी ओ जी,
ए झीनरो परमारथ मारे,
जूनो जोशी जाने,
रूखरीयो बाबो जाने,
झीनरो परमार्थ माने,
देनो गुरूजी ओ जी।।

गायक – प्रकाश माली जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे