हालो ननन्द बाई जसोल गढ रे माय लिरिक्स

राजस्थानी भजन

हालो ननन्द बाई,
अरे हालों ननन्द बाई,
जसोल गढ रे माय,
माजीसा रे धाम,
नेनकीया टाबरीया री,
जातो देवनी हो राज,
ओ लेलो ननन्द बाई,
अरे लेलो ननन्द बाई,
अरे लेलो ननन्द बाई,
नन्दोईजी ने साथ,
नन्दोईजी ने साथ,
नेनकीया टाबरीया री,
जातो देवनी हो राज।।अरे लेलो ननन्द बाई,

अरे लेलो ननन्द बाई,
अरे लेलो ननन्द बाई,
माजीसा रो नाम,
भटीयाणी सा रो नाम,
सारा रे दुखड़ा तो,
माजीसा मेटसी हो राज,
अरे लेलो ननन्द बाई,
अरे लेलो ननन्द बाई,
अरे लेलो ननन्द बाई,
सवाई सिंह जी रो नाम,
लाल बनासा रो नाम,
कलजुग मे कहीजे साचा,
देवता हो राज।।अरे सुनो ननन्द बाई,

अरे सुनो ननन्द बाई,
अरे सुनो ननन्द बाई,
मारोडी थे बात मारोडी थे बात,
सगला रे घरो ने साथे लेवजो हो राज,
अरे हालो ननन्द बाई,
अरे हालो ननन्द बाई,
अरे हालो ननन्द बाई,
जसोल नगरी माय,
कोई माजीसा रे धाम,
अरे माता तो भटीयाणी सा,
दर्शन देवसी हो राज।।अरे लेलो ननन्द बाई,

अरे लेलो ननन्द बाई,
अरे बायोसा रो नाम,
अरे बायोसा रो नाम,
साथे तो खेतलाजी,
रमता आवसी हो राज,
अरे आवे ननन्द बाई,
अरे आवे ननन्द बाई,
राठौडी सिरताज,
लाल बनासा आप,
घोडे रे चढेने वेगा आवसी हो राज।।अरे बनीयो ननन्द बाई,

अरे बनीयो ननन्द बाई,
मोटो जग में धाम,
मोटो जग में धाम,
मालानी री कहीजे,
मोटी मावडी हो राज,

अरे सुनो ननन्द बाई,
अरे सुनो ननन्द बाई,
अरे मारोडी थे बात,
मारोडी थे बात,
घूमर तो रमता रे,
माजीसा आवसी हो राज।।अरे बाजे ननन्द बाई,

अरे बाजे ननन्द बाई,
ढोल नगाड़ा आज,
ढोल नगाड़ा आज,
अरे तेरस तो आयी,
उजीयाली मावडी हो राज,
अरे ननन्द भोजाई,
अरे ननन्द भोजाई,
अरे दिपु आर्या ने आया,
चरना माय आया चरना माय,
राजवी रितीका ने चरना,
राखजो हो राज।।हालो ननन्द बाई,

अरे हालों ननन्द बाई,
जसोल गढ रे माय,
माजीसा रे धाम,
नेनकीया टाबरीया री,
जातो देवनी हो राज,
ओ लेलो ननन्द बाई,
अरे लेलो ननन्द बाई,
अरे लेलो ननन्द बाई,
नन्दोईजी ने साथ,
नन्दोईजी ने साथ,
नेनकीया टाबरीया री,
जातो देवनी हो राज।।

स्वर – श्याम पालीवाल जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे