घुंघटियो आड़े आग्यो जी थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम

घुंघटियो आड़े आग्यो जी, घुंघटियो,,,,,ओ घुंघटियो, घुंघटीयो आड़े आग्यो जी, ओ घुंघटियो आड़े आग्यों जी, थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम, घुंघटीयो आड़े आग्यो जी, थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम, घुंघटियो आड़ आग्यो जी।। म्हारो माथो,,,,, ओ महारो माथो, म्हारो माथो चक्कर खाग्यो जी, म्हारो माथो चक्कर खाग्यो जी, थाने देख कोणी पाई बाबा … Continue reading घुंघटियो आड़े आग्यो जी थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम